ANBI erkend

De Stichting Kerstactie Kerken Berkelland is ANBI-erkend. Dat wil zeggen dat giften aan de stichting onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar zijn. Klik hier voor meer informatie van de Belastingdienst over de aftrekbaarheid van giften.

Bij een ANBI-erkenning hoort ook de verplichting om jaarlijks informatie over de doelstellingen, activiteiten, financiën, beloningen en bestuurssamenstelling te publiceren. Al deze informatie vindt u hieronder.

 

De naam van de instelling:

Stichting Kerstactie Kerken Berkelland

 

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer):

8191 29 070

 

Contactgegevens van de instelling:

Stichting Kerstactie Kerken Berkelland
p/a Geesterse Binnenweg 24
7271 VX Borculo

E-mail: info@kerstactieberkelland.nl

Website: www.kerstactieberkelland.nl


Beschrijving van de doelstelling van de ANBI:
De Stichting Kerstactie Kerken Berkelland heeft tot doel om inwoners van de gemeente Berkelland, die in een uiterst minimale en moeilijke financiële situatie verkeren, een levensmiddelenpakket voor de Kerst aan te bieden.

 

Hoofdlijnen van het beleidsplan:

De stichting is een initiatief van alle kerken in de gemeente Berkelland. Sinds 1 januari 2011 is de stichting ANBI-erkend. De eerste Kerstactie voor de minima in de gemeente Berkelland is in 2006 gehouden.

De stichting zamelt financiële middelen in om de jaarlijkse verstrekking van levensmiddelenpakketten mogelijk te maken, o.a. door middel van collectes in de aangesloten kerken, het benaderen van bedrijven en spontane donaties na aandacht in de media voor de Kerstactie.

Om vast te stellen welke mensen in aanmerking komen voor een levensmiddelenpakket, worden huishoudens geselecteerd door Fijnder (voorheen Sociale Dienst Oost-Achterhoek), de Voedselbank Oost-Achterhoek, de stichting Schuldhulp Op Maat (SOM) en maatschappelijk werk (VoorMekaarTeams) in de gemeente Berkelland. Zij hanteren hierbij duidelijke (financiële) criteria. Er wordt niet gekeken naar geloofsovertuiging.

De door instanties geselecteerde inwoners worden per brief geïnformeerd over de mogelijkheid dat zij een levensmiddelenpakket kunnen ontvangen. Zij dienen zich dan wel bij de stichting per e-mail of telefoon aan te melden. Er wordt dan voor hen een pakket gereserveerd.

Na sluiting  van de aanmeldperiode worden de aangevraagde pakketten besteld bij een supermarkt in de gemeente Berkelland (op roulatiebasis). De aanvragers kunnen hun pakket ophalen bij de afgesproken afhaallocatie. Er zijn vier afhaallocaties in de gemeente Berkelland. Vrijwilligers van de stichting verzorgen de uitgifte op de afhaallocaties.

Pakketten die niet zijn afgehaald worden aan een goed doel geschonken, dat past bij de doelstelling van de stichting.

 

Functies en namen van de bestuurders:

voorzitter: H. Klein Kranenbarg
secretaris: B. Stronks-Lettink
penningmeester: R. Post-Alferdinck
lid: R. Rohaan-Mengerink
lid: D. Wannink-Eggink
lid: G. Bartels

 

Beloningsbeleid:

Bestuursleden en vrijwilligers voeren alle werkzaamheden uit zonder financiële beloning. Uitsluitend gemaakte onkosten worden vergoed.

 

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten:

Tijdens de laatste kerstactie (december 2022) zijn 388 pakketten verstrekt aan 204 huishoudens (€ 45,-) en 184 alleenstaanden (€ 35,-).

 

Financiële verantwoording

Elk jaar start de organisatie van de Kerstactie in september. De fondsenwerving gaat in oktober van start. Omdat een belangrijk deel van de giften pas na de uitgifte van de pakketten binnenkomt, heeft de stichting een financiële buffer nodig om de factuur van de supermarkt te kunnen voldoen. Daarnaast houdt de stichting een financiële buffer aan voor het geval te weinig financiën verworven worden. Omdat de Kerstactie van het najaar tot het voorjaar duurt, is gekozen voor een financiële verantwoording van 01-07 t/m 30-06 van het volgende jaar.
De financiële administratie wordt gevoerd door de penningmeester. Jaarlijks wordt deze administratie gecontroleerd door een kascommissie.

Financieel overzicht Kerstactie (laatste 2 boekjaren):

Omschrijving Boekjaar 2022 (01-07-2022 t/m 30-06-2023) Boekjaar 2021 (01-07-21 t/m 30-06-22)
Saldo betaalrekening aan begin boekjaar € 9.297,41 € 8.220,86
Bij: Giften € 25.377,35 € 16.839,01
Af: Aankoop van kerstpakketten € 15.946,86 € 20.415,00
Af: Overige kosten € 1.043,74 € 1.347,46
Saldo betaalrekening op einde boekjaar € 17.742,86 € 9.297,41
Saldo spaarrekening op einde boekjaar € 1.067,30 € 1.066,31
Saldo Oikocredit op einde boekjaar ** € 19.640,79 € 19.798,61

** Een deel van de liquide middelen is ondergebracht bij Oikocredit en geeft mensen in ontwikkelingslanden de kans om zélf een beter leven op te bouwen door het verstrekken van microkredieten.